REGIUNEA CENTRU

INVESTITII TEHNOLOGICE PENTRU IMM-URI 250.000 € – 1,5 mil. €

Afacere ta se desfasoara intr-unul din judetele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș sau Sibiu ? Vrei sa incepi o investitie noua sau sa extinzi afacerea existenta?

Acceseaza intre 250.000 si 1, 5 mil. € pentru construirea unui nou spatiu de productie, extinderea activitatii curente sau diversificarea sortimentului de produse !

Programul Operational Regional, in cadrul Obiectivului specific „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat” Acțiunea 4 „Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă”, aloca fonduri europene nerambursabile Intervenției 1.4.1 „ Investitii tehnologice pentru IMM-uri ”.

Cine poate primi finantare?

 • Societati (SRL, SA) care implementeaza investitia intr-unul din judetele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.
 • Microintreprinderi din mediul urban
 • Firme mici din mediul urban/rural
 • Firme mijlocii din mediul urban/rural.
Fonduri nerambursabile pentru IMM regiunea Centru

 Important:

 o   microîntreprinderi – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane

 o   întreprinderi mici – au între 10 și mai puțin de 50 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane

 o   întreprinderi mijlocii – au între 50 și mai puțin de 250 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane , echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane

o   Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria IMM atât la data depunerii cererii de finanțare cât și la data semnării contractului de finanțare.

o   Localizarea urban/ rural se referă la locul de implementare al proiectului, indiferent de localizarea sediului social al firmei

Care este procentul de finantare nerambursabila ?

Pentru ajutorul de stat, procentul de finantare este diferit in functie de marimea firmei si judet.

Tip IMM Alba Brasov Covasna Harghita Mures Sibiu
Micro/Mica 70% 60% 60% 60% 70% 60%
Mijlocie 60% 50% 50% 50% 60% 50%

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, finantarea nerambursabila este de maximum 100%.

Care este contributia proprie?

Tip IMM Alba Brasov Covasna Harghita Mures Sibiu
Micro/Mica 30% 40% 40% 40% 30% 40%
Mijlocie 40% 50% 50% 50% 40% 50%

Care este valoarea finantarii ?

 • Valoarea minimă – 250.000 €
 • Valoarea maximă – 1.500.000 €
 • Valoarea maximă eligibilă a proiectului nu trebuie să depășească cu mai mult de 200% suma nerambursabilă solicitată iar valoarea maximă (eligibilă și neeligibilă) a proiectului nu trebuie să depășească cu mai mult de 35% valoarea eligibilă.
Fonduri europene nerambursabile pentru firme din Oltenia

In plus, valoarea contribuției proprii nu trebuie să depășească dublul valorii medii a cifrei de afaceri a firmei din ultimii trei ani anteriori depunerii cererii de finanțare, în cazul unei întreprinderi autonome.

În cazul în care solicitantul este întreprindere legată sau parteneră, valoarea contribuției proprii nu poate să depășească valoarea medie a cifrei de afaceri consolidate din ultimii trei ani.

Ce se finanteaza ?

 • crearea unei unități noi – construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect.
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea    producției    unei    unități    prin    produse/servicii    care    nu    au    fost fabricate/prestate anterior în unitate.
 • schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

1)  să aibă codul CAEN activat la Registrul Comertului la locul de implementare al proiectului, încă de la data lansării apelului de proiecte, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

2) Investiția propusă prin proiect poate să vizeze mai multe clase CAEN, daca acestea formează, împreună, un flux de producție unitar

 3) firma a fost infiintata cel tarziu la 3 ianuarie 2022

 4)  nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în 2022 si 2023

 5)  firma a înregistrat profit brut sau profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022 sau în anul 2019

6)  Numarul de angajati:

 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3 in 2022, sau
 • Solicitantul are cel puțin 3 salariați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare

7) Pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții care se supun autorizării – Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finantare (se calculeaza de la finalizarea lucrarilor)

 8)  Perioada de implementare va fi de 24 de luni, în cazul proiectelor fără lucrări de construcții, și 36 de luni, în cazul proiectelor cu lucrări de construcții. Se poate extinde pana la 31.12.2029.

9) Firma NU a efectuat o relocare către locul în care urmează să aibă loc investiția în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare și se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției

Ce tipuri de investiții sunt finanțabile?

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale.

A.  Tipuri de investiții eligibile prin ajutor de stat regional

1) achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente

 2)  investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc;

3)  investiții în noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale, de turism medical și turism de agrement;

 4) investiții în tehnici avansate de producție investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă)

5) investiții în achiziționarea unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării;

6) achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMMuri

7) achiziția de active corporale și necorporale care se referă la investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri

8) lucrările de construcții și instalații, obținerea și amenajarea terenului, asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, organizarea de șantier, montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
9) Sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie (max. 15% din valoarea eligibilă a proiectului)

Ce inseamna procese de productie ecologice si utilizarea eficienta a resurselor?

Iata cateva exemple:

a)  acțiuni privind design de produs în scopul creșterii durabilității, a posibilităților de reparare, de reutilizare, de modernizare și reciclare

b)    proiectarea de produse sustenabile care sunt obținute cu un consum mai redus de energie, cu o durata de viață mai îndelungată, care pot fi reparate și care generează mai puține deșeuri;

c)   investiții în reverse logistics și bucle de răspuns, în particular pentru reutilizare, reparare și remanufacturare.

 d)   simbioza industrială și potrivirea surplusului sau a materialelor secundare în sectoarele industriale, utilizarea în cadrul microîntreprinderii a surplusurilor sau materialelor secundare rezultate din ciclul operațional sau recuperarea și redirecționarea acestora pentru reutilizare către alte întreprinderi

e)  adoptarea tehnologiilor ecologice și integrarea acestora în procesul de producție coroborată cu implementarea unui sistem de management ecologic în oricare etapa din fluxul tehnologic și în procesul de aprovizionare cu materii prime și materiale

f)  investiții pentru reducerea, prevenirea, pregătirea în vederea reutilizării, valorificarea materială și reciclarea deșeurilor generate de beneficiar;

 g)  investiții care îmbunătățesc utilizarea eficientă a resurselor prin oricare dintre metodele următoare:

 • o reducere netă a resurselor consumate pentru a obține același volum al producției;
 •  înlocuirea   materiilor   prime   principale   cu    materii   prime   secundare (reutilizate sau reciclate) sau cu materii prime secundare recuperate
 • înlocuirea materiilor prime din surse fosile cu biomaterii prime;

h)   achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

i) studii privind amprenta de mediu a produsului sau organizației cu scopul de a sprijini ecologizarea lanțului de aprovizionare, reducerea costurilor și identificarea acțiunilor pentru obținerea unei circularități mai ridicate

j)   implementarea sau îmbunătățirea sistemului de reciclare selectivă armonizată normelor UE și creșterea “conținutului de materiale reciclate” din produsul finit, asigurând în același timp performanța și siguranța acestuia

k)    instalarea de echipamente pentru digitalizarea managementului și controlului în materie de mediu și energie ale clădirii, în special pentru a spori gradul de pregătire pentru soluții inteligente, inclusiv cablajul intern pasiv sau cablajul structurat pentru rețelele de date și partea auxiliară a rețelei pasive de pe proprietatea căreia îi aparține clădirea, dar excluzând cablajul pentru rețelele de date din afara proprietății;

l)   alte investiții care îmbunătățesc performanța energetică sau de mediu a clădirii, inclusive investiții în acoperișuri verzi și echipamente pentru recuperarea apei de ploaie.

m)    investiții în instalații necesare pentru valorificarea energetică a deșeurilor în măsura în care se limitează la deșeurile care se încadrează în definiția surselor regenerabile de energie.

n)   adoptarea tehnologiilor care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusive pentru producerea de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon sau de combustibili sintetici pe bază de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

o)     digitalizarea informațiilor referitoare la produse prin introducerea pașapoartelor sau etichetelor digitale care ar putea furniza informații cu privire la originea, compoziția produsului din care să rezulte conținutul de materiale reciclate, posibilitățile de reparare și demontare ale acestuia, precum și cu privire la cum va fi eliminat în momentul scoaterii sale din uz – posibilitatea de reciclare.

Atenție:

 • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare!
 • Nu sunt eligibile proiectele care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri!

B.  Investiții finanțabile prin ajutor de minimis (maxim 200.000 €)

1) Instruirea angajaților

2)  Servicii de consultanță

3)  Servicii de proiectare și asistență tehnică

4)  Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management

5)   Activități transnaționale de cooperare, integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri (doar pentru proiectele care prevăd investiții de acest tip)

6)  Activitățile de publicitate și informare aferente proiectului

 7)  Audit financiar extern al proiectului

 Atentie!

 • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.
 • Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.
 • Pentru codurile CAEN 5510, 5520, 5530 și 5590 sunt eligibile doar activitățile care NU se referă nemijlocit la cazare sau facilități de servirea mesei și băuturilor.

Ce fel de cheltuieli se finanteaza?

1)  Constructii – amenajare teren, utilitati, proiectare, avize, autorizatii, asistenta tehnica (maxim 50%)

2)  Achizitie si montaj echipamente, utilaje si dotari (inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie maxim 15%)

3)  Active necorporale – brevete, licente software etc – maxim 15%

4)  Activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului

5) Audit financiar, consultanta

6)  Instruire personal – maxim 475,83 EUR pe participant/ pe program de formare – valoare fără TVA. Se solicita Certificat de absolvire și competențe (nu este obligatorie recunoasterea nationala)

7)  Activități transnaționale de cooperare, integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri: deplasare, cazare, diurnă, taxe de participare, expertiză specializată, organizare de evenimente.

  Descrie cât mai amănunțit proiectul tău. Te sunăm pentru a programa o sesiune de consultanță GRATUITĂ la telefon.