Untitled-1
Campina, Romania
0799 096 675

Măsurile pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19:

1 Masura 1 –  suma ce va fi completata si realocata , tocmai pentru ca nu au fost suficienti beneficiari care sa acopere intreaga suma  .

Se incadreaza PFA, II, IF , CMI si SRL cu 0 angajati care au avut cifra de afaceri in anul 2019 de minim 5000 euro sau chiar si mai mult in functie de activitatea fiecaruia. 

Urmeaza a fi deschisa in curand ( sfarsit  luna ianuarie, februarie, cel tarziu martie a.c. ) conform declaratiei publice data de ministerul economiei pe site-ul start-upcafe.ro  

✅Un număr tot de 16.231 de beneficiari au primit ajutoare de stat prin Măsurile 1 și 2, destinate firmelor, PFA, ONG și cabinetelor medicale individuale eligibile, conform situației oficiale prezentate pe , 31 decembrie 2020, de Ministerul Economiei.

Lista domeniilor eligibile le regasiti in Anexa 1 a Ordonantei 130 completata si modificata aici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228699

2. Masura 2  – Granturi pentru capital de lucru ( s-au anuntat ca se va realoca bani si pentru acest program care functioneaza pe principiul primul venit, primul servit )   URMEAZA SA SE ANUNTE PE SITE- UL oficial al Ministerului Economiei cand si daca se va relansa aceasta Masura 

Alocarea se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență

Valoarea sprijinului acordat:

 1. 2.000 euro– pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro;
 2. 15% din cifra de afaceri dar nu mai mult de 150.000 euro – pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro

* Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include coparticiparea beneficiarilor la constituirea capitalului de lucru, în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.

Acordarea granturilor se va face pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile din domeniile de activitate de mai jos:

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 2.

Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară.

Pentru acordarea granturilor, beneficiarii menționați trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 1. au obținut certificat de situații de urgențăîn baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă(din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 3. dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucruîn procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 4. mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului
 5. 3. Granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor deschisa pana pe 29 ianuarie 2021 

Prin granturi pentru investiții acordate IMM-urilor în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care au ca sursă de finanțare fondurile externe nerambursabile, cofinanțări de la bugetul de stat, precum și cofinanțări proprii ale beneficiarilor în cadrul POC 2014-2020

Aceste granturi sunt destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

 1. extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
 2. realizarea de unități noiale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 3. reabilitarea/modernizarea unitățilorde producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Valoarea sprijinului acordat: între 50.000 euro și 200.000 euro

 în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

** nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Total sprijin alocat: 550.000.000 euro

415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 1. Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2. Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3. Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4. Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5. Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6. Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7. Servicii de reparații și întreținere;
 8. Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9. Confecții metalice/lemn/mobilier;
 10. Confecții textile/pielărie;
 11. Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12. Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13. Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 14. Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15. Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
 16. Tehnologia informației și inteligență artificială;
 17. Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
 18. Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3

* Investițiile incluse la finanțare în domeniile menționate pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Acordarea granturilor se va face pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 3. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4. realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 5. dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 6. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute la anexa nr. 4 și includ:

 1. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR);
 2. Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
 3. Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;
 4. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS.

IMPORTANT: Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României.

Bugetul total destinat granturilor pentru investiții, fără cofinanțarea proprie a beneficiarilor se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României după cum urmează:

 1. 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea BI ca regiune mai dezvoltată;
 2. 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Tipurile de cheltuieli care pot fi acoperite prin granturile prezentate:

 1. cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 2. cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 3. cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

* Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la lit. a) și c).

4. ELECTRIC – UP finantare pana la 100000 euro pentru IMM-uri si HORECA

Programul este deschis pana pe 21 ianuarie 2021

Prin Programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis
beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, una dintre activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă
maximă de 100.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

SOLICITARE OFERTĂ

În vederea achiziționării serviciilor de consultanta si transfer de Know-how a solutiilor mentionate in Planul de Afaceri „ Creatorii de Oportunitati” Masura 5 CDI „Măsuri referitoare la consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării”, proiect finanțat prin schema de ajutor de minimis România Start-up Plus, conform Contractului de subvenție nr. 34/22.05.2019, în cadrul Proiectului ”Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE)” POCU 105905”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, vă solicităm respectuos să ne transmiteți o ofertă de preț pentru solutiile de transfer inovativ ale cercetatorilor care pot fi adaptate pentru laboratoarele liceelor sau pentru mediul antreprenorial local interesat de a pilota solutii inovative si a cofinanta noi planuri de afaceri care sa valorifice maximal resurselor locale


Descarca Fisier

INVITATIE PENTRU TOTI CAMPINENII si CEI pozitionati pe AREALUL Valea Prahovei Care doresc informații despre fondurile europene nerambursabile Cercetătorii de la Asociația Științifica Plasma Romania impreuna cu experții in accesarea de resurse financiare pentru antreprenorii sociali locali de la CyberProject SRL va invita sa participati la evenimentul din dtata de 7 și 8 Februarie 2020 unde discutam despre fonduri europene nerambursabile Scopul prezentarii este sa aratam potențialul de replicare in fiecare liceu local si sa identificam acei profesori si elevi care , văzănd tot ce se poate face cu aplicațiile tehnologiei plasmatice in domenii ca Sanatate, Alimentație, Agricultura, Mediu, Materiale, Transport si Energie sa prinda curaj si sa faca din propunerile noastre , impreuna cu experții care scriu proiectele, posibil ca in fiecare liceu sa existe un LABORATOR ANTREPRENORIAL capabil de autosusținere financiara. Sesiunea se va desfașura in sala in sala de la sala amfiteatru de la Liceul Mecanica 2

pe data de 07.02.2020 de la ora 14.00
si pe data de 08.02.2020 de la ora 18.00
Va rugam confirmați prezența la eveniment pana in data de 24.01.2020, atat la emailul : mihaelaeconomist@gmail.com sau la contact@cyber-project.ro sau la numarul de telefon: 0799.096.675

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFinantareNerambursabila.ro%2Fposts%2F2528380437408249&show_text=true&width=552&height=661&appIdhttps://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFinantareNerambursabila.ro%2Fposts%2F2528377827408510&show_text=true&width=552&height=730&appIdhttps://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFinantareNerambursabila.ro%2Fposts%2F2494854820760811&show_text=true&width=552&height=813&appIdhttps://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFinantareNerambursabila.ro%2Fposts%2F2422243934688567&show_text=true&width=552&height=813&appIdhttps://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFinantareNerambursabila.ro%2Fposts%2F2390918767821084&show_text=true&width=552&height=818&appIdhttps://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFinantareNerambursabila.ro%2Fposts%2F2353215774924717&show_text=true&width=552&height=870&appIdhttps://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFinantareNerambursabila.ro%2Fposts%2F2354571701455791&show_text=true&width=552&height=851&appId

NE-AM IMBRACAT FRUMOS SI NE-AM HOTARAT IMPREUNA CU PRIETENII FIRMEI CYBERPROJECT SRL SA FACEM UN MIC CADOU COPIILOR DE CRACIUN PRINTR-UN ALBUM FOTO DEDICAT CRACIUNULUI SI FAMILIILOR ACESTORA, ASADAR NE REGASITI IMPREUNA CU EI SPUNAND SI EI CA CYBERPROJECT SRL ESTE CEA MAI BUNA ALEGERE.