Măsurile pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19:

 

 1. Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară.

Alocarea se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență

Valoarea sprijinului acordat:

 1. 2.000 euro– pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro;
 2. 15% din cifra de afaceri dar nu mai mult de 150.000 euro – pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro

* Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include coparticiparea beneficiarilor la constituirea capitalului de lucru, în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.

Total sprijin alocat: 350.000.000 euro

* 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.
** Valoarea contractelor încheiate pentru schema de sprijin aferentă granturilor pentru capital de lucru se supune regulilor privind supracontractarea prevăzută de OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Acordarea granturilor se va face pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile din domeniile de activitate de mai jos:

 • Restaurante;
 • Hoteluri;
 • Cafenele;
 • Servicii din domeniul transporturilor;
 • Agențiile de turism;
 • Editurilor/librăriilor/bibliotecilor;
 • Organizarea de evenimente.

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 2.

Pentru acordarea granturilor, beneficiarii menționați trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 1. au obținut certificat de situații de urgențăîn baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă(din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 3. dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucruîn procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 4. mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Tipurile de cheltuieli care pot fi acoperite prin granturile prezentate:

 1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;
 2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 4. cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;
 5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

Beneficiarii vor depune declarație pe proprie răspundere prin care vor asuma faptul că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

IMPORTANT: Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

 1. Granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor

Prin granturi pentru investiții acordate IMM-urilor în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care au ca sursă de finanțare fondurile externe nerambursabile, cofinanțări de la bugetul de stat, precum și cofinanțări proprii ale beneficiarilor în cadrul POC 2014-2020

Aceste granturi sunt destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

 1. extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
 2. realizarea de unități noiale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 3. reabilitarea/modernizarea unitățilorde producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Valoarea sprijinului acordat: între 50.000 euro și 200.000 euro

 în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

** nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Total sprijin alocat: 550.000.000 euro

415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 1. Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2. Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3. Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4. Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5. Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6. Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7. Servicii de reparații și întreținere;
 8. Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9. Confecții metalice/lemn/mobilier;
 10. Confecții textile/pielărie;
 11. Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12. Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13. Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 14. Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15. Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
 16. Tehnologia informației și inteligență artificială;
 17. Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
 18. Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3

* Investițiile incluse la finanțare în domeniile menționate pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Acordarea granturilor se va face pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 3. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4. realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 5. dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 6. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute la anexa nr. 4 și includ:

 1. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR);
 2. Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
 3. Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;
 4. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS.

IMPORTANT: Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României.

Bugetul total destinat granturilor pentru investiții, fără cofinanțarea proprie a beneficiarilor se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României după cum urmează:

 1. 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea BI ca regiune mai dezvoltată;
 2. 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Tipurile de cheltuieli care pot fi acoperite prin granturile prezentate:

 1. cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 2. cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 3. cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

* Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la lit. a) și c).

** Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente și extinderea unităților de producție/servicii categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la lit. a) și c).

Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 1. cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizareaunor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
 2. cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfurinecesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
 3. cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologiicare conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

Din granturile pentru investiții nu se finanțează:

 1. cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
 2. cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
 3. orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de activitate menționate

Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura: cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului finanțării.

Propunerile executivului de relansare economică. Granturi și instrumente financiare pentru IMM-uri, companii mari, fermieri

 

 1. Guvernul României a publicat Planul Național de Investiții și Relansare Economică, document ce cuprinde măsurile propuse de executiv în contextul pandemiei de COVID-19.Noul model de creștere economică este axat pe:
  • stimularea și dezvoltarea capitalului autohton și a competitivității companiilor românești;
  • investiții în domenii strategice ale infrastructurii publice;
  • transformarea digitală a economiei și a administrației publice;
  • pregătirea economiei pentru noua revoluție tehnologică
  • tranziția către o economie durabilă.
  Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru și investiții

  Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi:

  • Valoare grant: 2.000 Euro/SRL fără salariați;
  • Toate domeniile;
  • Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillități;
  • Număr beneficiari: 50.000;
  • Buget: 100 mil. euro

  Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate de Covid-19

  • Finanțarea chiriilor pentru perioada în care desfășurarea activității comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni.
  • Buget: 160 mil. lei.

  Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri:

  • Valoare grant: max. 125.000 Euro;
  • Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente;
  • Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente;
  • Buget: 350 mil. euro.

  Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor:

  • Valoare grant: 50.000 – 200.000 Euro;
  • Domenii: Industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism, confecții;
  • Cheltuieli: producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii;
  • Buget: 550 mil. euro.
  Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor

  Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operațional Regional – Axa 2.1:

  • Grant: max. 200.000 euro;
  • Buget alocat: 117 mil. euro;
  • Supracontractare: 130 mil. euro;
  • Număr beneficiari: 50.000;

  Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operațional Regional – Axa 2.2:

  • Grant: 200.000 – 1.000.000 euro;
  • Buget (alocare inițială și supracontractare): 450 mil. euro

  Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari în creșterea productivității prin Programul Operațional Regional:

  • Grant: 2.000.000 – 6.000.000 euro;
  • Buget (alocare inițială și supracontractare): 550 mil. euro
  Granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor

  Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative:

  • Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create.
  • Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Națională de Competitivitate a României și în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare;
  • Buget: 150 mil. euro

  Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor

  • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice; Buget: 150 mil. euro

  Star-Tech Innovation (Noul program Start – UP)

  • Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro. Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri

  Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri

  • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect;
  • Buget: 30 mil. euro
  Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei agro-alimentare

  Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole

  • Obiectiv: construcția a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiției: 120 mil. euro.

  Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații

  • Achiziția de kit-uri pentru irigații – 6000 euro/beneficiar. Buget: 48 mil. euro.

  Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural

  • Obiectiv: sprijinirea directă a activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători; Valoare grant:40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create;
  • Buget: 200 mil. euro.

  Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat:

  • Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol). Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului.
  Programe de finanțare pentru investiții noi și pentru relocarea companiilor în România

  Schema de ajutor de stat pentru investiții noi (greenfield)

  • Obiectiv: Stimularea și atragerea investițiilor noi cu impact major în economie prin finanțarea de proiecte de investiții, inclusiv investiții de tip greenfield.
  • Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție;
  • Buget alocat: 1,5 miliarde lei anual până în 2023.

  Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională

  • Obiectiv: granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de noi locuri de muncă.
  • Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție; Buget alocat: 450 mil. lei anual până în 2025.
  Programe de garantare a creditelor pentru capital de lucru și investiții

  Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru și investiții pentru IMM-uri

  • Credite garantate de stat în proporție de 80% sau 90% și dobândă subvenționată 100% a creditelor de investiții și creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru contractate de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii.
  • Plafon: 15 mld. lei;
  • Număr beneficiari: 40.000.

  Garanții de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru și investiții

  • Garanții, în numele și în contul statului, acoperind necesarul de garantare în proporție de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investițiilor şi/sau pentru susținerea activității curente a companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 20 mil. lei.
  • Plafon: 8 mld. lei;
  • Număr beneficiari: 600.
  Programe de garantare pentru asigurarea lichidității companiilor

  Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor)

  • Prin acest program se urmărește stimularea expunerii la risc a asigurătorilor și facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial.
  • În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanțelor Publice reprezintă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de asigurător.
  • lafon alocat: 1 mld. lei.

  Program de garantare a finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de comerț

  • Obiectiv: acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a căror valoare se stabilește prin corelare cu valoarea finanțărilor de tip factoring/operațiuni de scontare.
  • Valoarea unei facilități de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei.
  • Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.

  Program de garantare a leasing-ului de echipamente și utilaje

  • Obiectiv: garantare a leasing-ului pentru IMM-urile care optează pentru o finanțare non- bancară.
  • Vor fi acordate finanțări până la o limită maxima de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate în limita unui plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei. Instrumente de creștere a capitalizării companiilor și de finanțare a investițiilor Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii ale companiilor românești
  • Bonificații la plata impozitului pe profit acordată în funcție de menținerea capitalurilor proprii pozitive și/sau creșterea acestora pe o perioadă de timp.

  Înființarea Fondului Român de Investiții (FRI) pentru finanțarea unor investiții în domenii de interes strategic

  • Înființarea unui fond de investiții de stat pentru finanțarea unor activități precum private equity (fonduri de investiții sub formă de participare la capitalul social al unor societăți comerciale), venture capital (fonduri de investiții în societăți comerciale nou sau de curând înființate), agenție de promovare a investițiilor, proiecte educaționale pentru antreprenori etc. Capitalizare inițială: 300 mil. euro.

  Înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare (BND) ca instituție de credit pentru proiecte de investiții

  • Înființarea unei bănci de dezvoltare după modelul altor bănci de dezvoltare din Uniunea Europeană care contractează împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări, în condiții avantajoase, pentru proiecte de investiții care sprijină obiectivele naționale de interes strategic.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.